Käyttöehdot Lupakuvat.com

Käyttäessään Lupakuvat.com -palvelua Käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot. Lupakuvat.com -palvelusta käytetään tässä nimitystä Palvelu. Käyttäjä on yksityishenkilö, yritys tai taho, joka käyttää Palvelua.

  1. Kaikki Palvelun ja sen tuotteiden (piirustusten ja suunnitelmien) oikeudet, mukaanluettuina tekijänoikeudet, muut immateriaalioikeudet sekä kopiointi- ja muunteluoikeudet ovat Palvelun eli Lupakuvat.comin omaisuutta. Palvelun piirustusten ja suunnitelmien luvaton kopiointi ja hyödyntäminen tai sellaisten muutettujen piirustusten käyttö, jotka voidaan tunnistaa Palvelun piirustuksista kehitetyiksi, on tekijänoikeuslain perusteella kielletty. Tilattuja tai Internetistä tai muuten kopioituja Palvelun piirustuksia ei saa käyttää, jos Palvelulle eli Lupakuvat.comille ei ole suoritettu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisia maksuja. Palvelu omistaa myös yksilöllisesti tilattujen piirustusten oikeudet ja oikeuden hyödyntää toisaalla näitä suunnitelmia ja piirustuksia myöhemmin ilman korvausta alkuperäiselle tilaajalle.
  2. Markkinointipiirustusten printtaaminen ja jakaminen sähköisessä muodossa on sallittua mm. suunnitelmien kilpailuttamiseksi tai piirustusten levittämiseksi internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Maksullisuus koskee vain rakentamiskäyttöä. Jos Käyttäjä rakentaa Palvelun pohjaratkaisuun tai sen muunnokseen perustuvan talon tai rakennuksen ulkopuolisen talotoimittajan tai rakennusliikkeen kanssa tai itsenäisesti, tulee Käyttäjän maksaa oma-aloitteisesti Kertalisenssistä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Jos Kertalisenssin maksaminen laiminlyödään, seurauksena voivat olla juridiset toimet ja tuntuva jopa monikymmenkertainen vahingonkorvausvaatimus.
  3. Ostaessaan varsinaisia rakennuspiirustuksia paperikopioina tai sähköisessä muodossa Käyttäjä saa oikeuden käyttää piirustuksia ainoastaan yhden rakennuksen rakentamisessa yhden kerran, paitsi jos Palvelun kanssa on toisin sovittu kirjallisesti. Piirustusten eteenpäin myyminen ja luovuttaminen kolmansille on kielletty, paitsi niiltä osin kuin luovuttaminen on tarpeen maksetun käyttöoikeuden perusteella rakennettavan yhden rakennuksen rakentamiseksi. Siten kokonaan maksettuja rakennuspiirustuksia saa käyttöoikeuden puitteissa luovuttaa yhden rakennuksen rakentamisessa mukana oleville viranomaisille, työntekijöille ja projektijohdolle, talovalmistajalle, rakennusliikkeelle, rakennusosien toimittajalle ja projektin muiden suunnitelmien ja piirustusten tekijöille, sekä kopioida tarpeellisen määrän kopioita käyttöoikeuden mukaiseen rakentamiseen ja tarjouspyyntöihin. Piirustuksia näihin tarkoituksiin kopioitaessa ja luovutettaessa tulee Käyttäjän varmistaa, että myös kaikki muut rakennusprojektissa mukana olevat henkilöt ja tahot noudattavat näitä Käyttöehtoja piirustusten luovutuskiellon, immateriaalioikeuksien ja tekijänoikeuksien suhteen. Käyttäjällä on oikeus Käyttöehtojen mukaiseen rakentamiseen vain, jos tuotteiden kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan Palvelulle.
  4. Piirustusten sitovan tilaussopimuksen Käyttäjän ja Palvelun välille katsotaan syntyneen, kun Käyttäjä on vahvistanut tilauksen sähköpostitse. Palvelulla on oikeus tarkistaa Käyttäjän luottotiedot, vaatia maksua etukäteen tai kieltäytyä toimittamasta piirustuksia syytä ilmoittamatta.
  5. Rakennuslupapiirustusten sovitun toimitusajan katsotaan alkavan siitä kun käsiraha on kirjautunut Palvelun tilille. Jos tuotteiden toimitus myöhästyy sovitusta, ja syy myöhästymiseen johtuu yksinomaan Palvelusta, hyvitetään kultakin täydeltä myöhästymisviikolta enintään kaksi (2) prosenttia kyseisen piirustuslajin kauppahinnasta. Jos myöhästyminen johtuu Palvelusta riippumattomasta syystä, Käyttäjästä tai viranomaisista, kauppahintaa ei alenneta.
  6. Palvelun kautta myytävät piirustukset ja suunnitelmat pyritään aina tekemään virheettömiksi. Jos Palvelun tuotteessa on kuitenkin virhe, tulee Käyttäjän ilmoittaa asiasta viipymättä sähköpostitse Palvelulle. Todettu virhe korjataan mahdollisimman pian veloituksetta, mutta välittömästä tai välillisestä haitasta Käyttäjälle kuten aikataulujen pitkittymisestä tai turhaan teetetyistä kopioista ei makseta korvausta. Siksi Käyttäjän tulee aina tarkastaa tuotteiden virheettömyys viipymättä ne saatuaan ennen muita toimenpiteitä. Enimmillään Palvelun vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa enintään jo maksetun kauppahinnan tai sen osan palauttamiseen, jos ei laissa toisin määrätä.
  7. Palvelu ylläpitää asiakasrekisteriä, jonka tarkoitus on tilausten hallinta ja markkinoinnin edistäminen. Asiakasrekisteri sisältää Käyttäjien yhteystietoja ja tietoja rakennettavista kohteista. Rekisteriseloste lähetetään pyydettäessä sähköpostitse tai kirjeitse.
  8. Palvelua on oikeus muuttaa ja kehittää tarpeen mukaan. Tästä ilmoitetaan tarvittaessa Palvelun kotisivuilla tai sähköpostitse. Palvelu voidaan keskeyttää tilapäisesti täyden tilauskannan, lomien tai muun toimintaan oleellisesti vaikuttavan syyn kuten huoltokatkon vuoksi.
  9. Palveluun sovelletaan Suomen lakia. Palvelua tai sen tuotteita koskevat riitaisuudet sekä mahdolliset luovutus-, immateriaali- ja tekijänoikeusrikkomukset vahingonkorvausvaatimuksineen käsitellään tarvittaessa ainoastaan Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Palvelu toimii Force majeure -varauksin. Kaikki oikeudet pidätetään. Copyright 2020 Lupakuvat.com, All rights reserved.